36-72 Aylık Çocukları Olan Ailelerin Pandemi Sürecine Yönelik Deneyimleri (Fulltext TR) The Problems Experienced by Families with Their 36-72 Months Old Children During the Pandemic Process (Abstract EN)

Authors

  • Aysel Köksal Akyol Ankara University
  • Ayşenur Uluğ Yargıtay Gündüz Bakımevi

Keywords:

Covid-19 pandemisi, okul öncesi dönem çocukları, aileler

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused changes in the daily lives, routines, relationships and behaviours of people of all ages. Although the pandemic process has affected people of all age groups, it has had negative effects on children, especially young children and their families. Based on this idea, the study aimed to determine the experiences of families with children aged 36-72 months regarding the pandemic process. The research is a qualitative research using phenomenological design. Mothers and fathers of 36-72-month-old children were included in the study. The research participants consisted of fourteen parents, seven mothers, and seven fathers. The research data were collected using a semi-structured interview form prepared by the researchers. With the coding of the data documents, five themes were formed as "Routines in Pandemic", "Social Life in Pandemic", "Children's Interests in Pandemic", "Problems in Pandemic" and "Benefits of Pandemic". It was determined that the family's going out routines were disrupted during the pandemic, the tendency to spend time at home increased and hobbies performed outdoors were abandoned. Children's sleep routines were disrupted, and there was an increase in the variety of activities that parents do with their children. Children developed more sensitivity about hygiene, especially hand washing. Children who could not see their friends increased their desire to play games and do activities with their parents. There has been an increase in children's playing games with their families, the duration of play at home and the amount of toys taken home. In addition to these, it is seen that there is a greater tendency towards table-top activities such as leftover material activities, painting/painting activities, activities for the development of fine motor skills, and board games. It was determined that the most common activity during the day was watching television, and pandemic conditions led parents and children to use technological devices. Looking at the problems for children during the pandemic; it is seen that there are contents such as increased use of technology, an increased expectation of attention from parents, decreased friendships, inability to discharge energy, and aggressive behaviours. Considering the problems of the pandemic process for parents; at the end of the long periods spent at home. In line with the findings obtained in the study, suggestions were presented to experts and researchers.

Özet

Covid-19 pandemisi, her yaştan insanın günlük yaşamı, rutinleri, ilişkileri ve davranışlarını etkilemiştir. Her yaş grubundan insan pandemi sürecinden etkilenmiş olsa da çocuklar, özellikle de küçük çocuklar ve aileleri için olumsuz etkileri söz konusu olmuştur. Bu düşünceden hareketle, araştırmada 36-72 aylık çocukları olan ailelerin pandemi sürecine yönelik deneyimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, fenomenolojik desenin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmaya 36-72 aylık çocukların anne ve babaları dahil edilmiştir. Araştırma katılımcıları yedi anne ve yedi baba olmak üzere on dört ebeveynden oluşmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri dokümanlarının kodlanması ile birlikte Pandemide Rutinler”, “Pandemide Sosyal Hayat”, “Pandemide Çocukların İlgi Alanları” ve “Pandemide Yaşanan Sorunlar” vePandeminin Kazandırdıkları olmak üzere beş tema oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre hafta sonunu yapılan etkinliklerde, uyku düzeninde, evde çocuklarla yapılan etkinliklerde, hijyene gösterilen hassasiyette değişimler görülmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına yönelik sürekli bir aktivite arayışı içinde olmaları pandemi döneminde yaşanılan deneyimler arasında yer almaktadır. Elde edilen verilere göre bu dönemde çocukların arkadaşlık ilişkinlerinin sınırlandığı, okullarından uzakta kaldıkları, teknoloji kullanımına yöneldikleri, ebeveynleri ile vakit geçirme taleplerinde artış meydana geldiği ve kitap okuma/dinleme alışkanlıklarının arttığı ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerin kendilerini engellenmiş hissettikleri, arkadaş ortamlarından uzaklaştıkları, sosyal faaliyetlerin sekteye uğradığı görülmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda uzmanlara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

References

Akoğlu, G. & Karaaslan, B. T. (2020). COVID-19 ve İzolasyon Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Olası Psikososyal Etkileri. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 5(2), 99-103.

Arslan, E., Yıldız Çiçekler, C. & Temel M. (2021). Parental Views on the Lives of Preschool Children in the Covid-19 Pandemic Process. International Journal of Psychology and Educational Studies. 8, 139-152.

Bagla, J., Rajam, M., Maheshwari, A.; Chaudhry, S & Dubey A. P. (2021). Impact of Coronavirus Pandemic on Mental Health of Children. Indian Journal of Child Health. 8(8), 273-276.

Başaran, M. & Aksoy, A. B. (2020). Anne-Babaların Korona-virüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Aile Yaşantılarına İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13(71), 668-678.

Christner, N., Essler, S., Hazzam, A & Paulus, M. (2021). Children’s Psychological Well-Being and Problem Behavior During the COVID-19 Pandemic: An Online Study During the Lockdown Period in Germany. Erişim Adresi: [https://psyarxiv.com/mgqzt/]. Erişim Tarihi: 25/04/2021.

Çaykuş, E. T. & Mutlu Çaykuş, T. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Psikolojik Dayanıklılığını Güçlendirme Yolları: Ailelere, Öğretmenlere ve Ruh Sağlığı Uzmanlarına Öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD).7(5), 95-113.

De Figueiredo, C. S.; Sandre, P. C.; Portugal, L. C. L.; Mazala-De-Oliveira, T.; Da Silva Chagas, L.; Raony, I.; Ferreira, E. S.; Giestal-De-Araujo, E.; Dos Santos, A. A. & Bomfirm, P. O. S. (2020). COVID-19 Pandemic Impact on Children and Adolescents Mental Health: Biological, Environmental, and Social Factors. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. 106: 110171.

Demir, E. (2021). 60-72 Aylık Çocukların Erken Okuryazarlık Becerileri Ve Görsel Algı Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Esntitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı. Ankara.

Demir Öztürk, E.; Kuru, G. & Demir Yıldız, C. (2020). Covid-19 Pandemi Günlerinde Anneler Ne Düşünür Çocuklar Ne İster? Anne ve Çocuklarının Pandemi Algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD).7(5), 204-220.

Fegert, J. M.; Vitiello, B.; Plener, P. L. & Clemens V. (2020). Challenges and Burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) Pandemic for Child and Adolescent Mental Health: A Narrative Review to Highlight Clinical and Research Needs in the Acute Phase and the Long Return to Normality. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 14(20), 1-11.

Gilbert, A. S.; Schmidt, L.; Beck, A.; Kepper, M. M.; Mazzucca, S. & Eyler, A. (2021). Associations of Physical Activity and Sedentary Behaviors with Child Mental well-being during the COVID-19 Pandemi. BMC Public Health. 21(1770), 1-12.

Imran, N.; Zeshan, M. & Pervaiz, Z. (2020). Mental Health Considerations for Children & Adolescents in COVID-19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences. 36(COVID19-S4), 67-72.

Jiao, W. Y.; Wang, L. N.; Liu, J.; Fang, S. F.; Jiao, F. Y.; Pettoello-Mantovani, M. & Somekh E. (2020). Behavioral and Emotional Disorders in Children During the COVID-19 Epidemic. The Journal of Pediatrics. 221: 264-266.

Kılıç, S. (2013). İstatistiki İfadeyle, Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders. 2013;3(1):44-46. DOI: 10.5455/jmood.20130325011730

Kracht, L. C.; Katzmarzyk, P. T. & Staiano, A. E. (2021). Household Chaos, Family Routines, and Young Child Movement Behaviors in the U.S. During the COVID-19 Outbreak: A CrossSectional Study. Biomed Central Public Health. 21(860), 1-12.

Kumar Panda, P.; Gupta, J.; Chowdhury, S. R.; Kumar, R.; Kumar Meena, A.; Madaan, P.; Kumar Sharawat, I. & Gulati, S. (2020). Psychological and Behavioral Impact of Lockdown and Quarantine Measures for COVID-19 Pandemic on Children, Adolescents and Caregivers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Tropical Pediatrics. 67(1), 1-13.

Kurt Demirbaş, N. & Sevgili Koçak, S. (2020). 2-6 Yaş Arasında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bakış Açısıyla Covid-19 Salgın Sürecinin Değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD). 7(6), 328-349.

Mazza, C.; Ricci, E.; Biondi, S.; Colasanti, M.; Ferracuti, S.; Napoli, C. & Roma, P. (2021). A Nationwide Survey of Psychological Distress among Italian People during the COVID-19 Pandemic: Immediate Psychological Responses and Associated Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(9), 1-14.

Merkas, M.; Peric, K. & Zulec, A. (2021). Parent Distraction with Technology and Child Social Competence during the COVID-19 Pandemic: The Role of Parental Emotional Stability. Journal of Family Communication. 21(3), 186-204.

Öngören, S. (2021). The Pandemic Period and the Parent-Child Relationship. International Journal of Contemporary Educational Research. 8(1), 94-110.

Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(1), 323-343.

Öztürkçe, A. (2020). 48-72 aylık çocukların zihin kuramı ve erken okuryazarlık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ravens Sieberer, U.; Kaman, A.; Erhart, M.; Devine, J.; Schlack, R. & Otto, C. (2021). Impact of the COVID 19 pandemic on quality of life and mental health in children and adolescents in Germany. European Child & Adolescent Psychiatry. 31, 1-11.

Şahbudak, B. & İnal Emiroğlu, N. (2020). Çocuk ve Ergende COVID-19 Salgını ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 27(2), 59-63.

Tatar, A. (2021). Covid-19 Virüsünün Neden Olduğu Salgının Bireylerin Günlük Alışkanlık ve Rutinleri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 14(77), 682-696.

Tekindal, M. & Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı ve Sürecine Yönelik Bir Derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 20(1), 153- 182.

Vasileva, M.; Alisic, E. & De Young, A. (2021). COVID-19 Unmasked: Preschool Children’s Negative Thoughts and Worries During the COVID-19 Pandemic in Australia. European Journal of Psychotraumatology. 12(1), 1-11.

World Health Organizations (2020). Health Topic/Coronavirus. [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1] Erişim tarihi: 20/03/2021.

Zreik, G.; Asraf, K.; Haimov, I. & Tikotzky, L. (2020). Maternal Perceptions of Sleep Problems Among Children and Mothers During The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Israel. Journal of Sleep Research. 30(1), 1-7.

Downloads

Published

2023-12-16

Issue

Section

Articles